อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 52 27 51.92
อำเภอ02 36 18 50.00
อำเภอ03 19 12 63.16
อำเภอ04 20 1 5.00
อำเภอ05 39 18 46.15
อำเภอ06 48 6 12.50
อำเภอ07 23 3 13.04
รวม 237 85 35.86
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 20 14 18 52 12 7 8 27 51.92%
02_คลองหลวง 10 16 10 36 1 9 8 18 50.00%
03_ธัญบุรี 7 9 3 19 5 5 2 12 63.16%
04_หนองเสือ 7 9 4 20 1 0 0 1 5.00%
05_ลาดหลุมแก้ว 28 6 5 39 13 2 3 18 46.15%
06_ลำลูกกา 30 15 3 48 6 0 0 6 12.50%
07_สามโคก 7 7 9 23 1 1 1 3 13.04%
รวม 109 76 52 237 39 24 22 85 35.86 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก85
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)61
3Palliative Care48
4Long Term Care16
5มะเร็ง12
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7
7ผู้สูงอายุ6
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)5
9หลังผ่าตัด5
10อื่นๆ5
11กระดูกและข้อ3
12เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)2
13จิตเวช2
14STEMI1
15ผู้พิการ1
16เด็ก1
17COPD1

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :03-12-2021 07:56:38