อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 126 121 96.03
อำเภอ02 75 60 80.00
อำเภอ03 53 30 56.60
อำเภอ04 20 18 90.00
อำเภอ05 63 58 92.06
อำเภอ06 44 15 34.09
อำเภอ07 49 40 81.63
รวม 430 342 79.53
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 100 12 14 126 96 12 13 121 96.03%
02_คลองหลวง 40 23 12 75 29 21 10 60 80.00%
03_ธัญบุรี 35 5 13 53 22 2 6 30 56.60%
04_หนองเสือ 16 2 2 20 14 2 2 18 90.00%
05_ลาดหลุมแก้ว 56 4 3 63 51 4 3 58 92.06%
06_ลำลูกกา 33 2 9 44 12 1 2 15 34.09%
07_สามโคก 43 3 3 49 34 3 3 40 81.63%
รวม 323 51 56 430 258 45 39 342 79.53 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก218
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)74
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)56
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)29
5Palliative Care24
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)24
7Long Term Care22
8มะเร็ง7
9กระดูกและข้อ3
10ผู้สูงอายุ3
11ผู้พิการ3
12COPD3
13หลังผ่าตัด2
14กายภาพบำบัด1
15CAPD (ล้างไตฯ)1
16อื่นๆ1
17STEMI1

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :12-08-2020 21:47:56