อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 126 102 80.95
อำเภอ02 74 52 70.27
อำเภอ03 53 22 41.51
อำเภอ04 21 6 28.57
อำเภอ05 63 38 60.32
อำเภอ06 45 8 17.78
อำเภอ07 55 29 52.73
รวม 437 257 58.81
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 100 12 14 126 79 10 13 102 80.95%
02_คลองหลวง 40 22 12 74 23 20 9 52 70.27%
03_ธัญบุรี 35 5 13 53 15 2 5 22 41.51%
04_หนองเสือ 16 2 3 21 5 0 1 6 28.57%
05_ลาดหลุมแก้ว 56 4 3 63 33 2 3 38 60.32%
06_ลำลูกกา 33 2 10 45 8 0 0 8 17.78%
07_สามโคก 46 5 4 55 23 3 3 29 52.73%
รวม 326 52 59 437 186 37 34 257 58.81 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก221
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)74
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)56
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)30
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)25
6Palliative Care24
7Long Term Care23
8มะเร็ง7
9หลังผ่าตัด4
10COPD3
11ผู้พิการ3
12ผู้สูงอายุ3
13กระดูกและข้อ3
14STEMI1
15กายภาพบำบัด1
16CAPD (ล้างไตฯ)1
17อื่นๆ1

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :22-01-2020 21:15:09