ข้อจำกัดการแนบไฟล์

» จำนวนไฟล์ ไม่เกินคราวละ: 2
» แต่ละไฟล์ต้องมีความจุไม่เกิน: 3 MB
» ไฟล์ที่แนบ ต้องเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ ดังนี้:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf

Close window