พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 27 27 100.00 0 27 56 207.41 20 3 4 0 0.00
[00094] สสอ.สามโคก (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10767] โรงพยาบาลสามโคก (07-สามโคก) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 0 1 2 0 0.00
[14811] เทศบาลตำบลบางเตย (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22788] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปทุมธานี (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01138] รพ.สต. สามโคก (07-สามโคก) 3 3 100.00 0 3 12 400.00 0 2 1 0 0.00
[01140] รพ.สต.บางเตย (07-สามโคก) 5 5 100.00 0 5 10 200.00 5 0 0 0 0.00
[01143] รพ.สต.บางโพธิ์เหนือ (07-สามโคก) 2 2 100.00 0 2 7 350.00 2 0 0 0 0.00
[01145] รพ.สต. บ้านงิ้ว (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01144] รพ.สต.เชียงรากใหญ่ (07-สามโคก) 3 3 100.00 0 3 9 300.00 3 0 0 0 0.00
[01139] รพ.สต.บางเตย (07-สามโคก) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 0 1 0 0.00
[01142] รพ.สต. กระแชง (07-สามโคก) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01141] รพ.สต. คลองควาย (07-สามโคก) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01147] รพ.สต. บางกระบือ (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01148] รพ.สต. ท้ายเกาะ (07-สามโคก) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01146] รพ.สต. เชียงรากน้อย (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 27 27 100.00 0 27 56 207.41 20 3 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-05-2019 09:14:26