อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 119 117 98.32
อำเภอ02 81 72 88.89
อำเภอ03 33 24 72.73
อำเภอ04 31 23 74.19
อำเภอ05 58 44 75.86
อำเภอ06 32 18 56.25
อำเภอ07 36 27 75.00
รวม 390 325 83.33
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 96 14 9 119 94 14 9 117 98.32%
02_คลองหลวง 40 19 22 81 31 19 22 72 88.89%
03_ธัญบุรี 19 8 6 33 14 5 5 24 72.73%
04_หนองเสือ 21 5 5 31 14 5 4 23 74.19%
05_ลาดหลุมแก้ว 45 5 8 58 32 5 7 44 75.86%
06_ลำลูกกา 22 1 9 32 11 0 7 18 56.25%
07_สามโคก 32 1 3 36 23 1 3 27 75.00%
รวม 275 53 62 390 219 49 57 325 83.33 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก176
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)58
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)37
4Palliative Care32
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)29
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)25
7Long Term Care10
8ผู้สูงอายุ10
9ผู้พิการ8
10หลังผ่าตัด7
11มะเร็ง5
12กระดูกและข้อ3
13Traumatic2
14อื่นๆ2
15CAPD (ล้างไตฯ)2
16เด็ก1
17กายภาพบำบัด1
18COPD1

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :16-02-2019 10:08:08