อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 115 78 67.83
อำเภอ02 84 43 51.19
อำเภอ03 33 15 45.45
อำเภอ04 31 8 25.81
อำเภอ05 58 24 41.38
อำเภอ06 30 10 33.33
อำเภอ07 35 16 45.71
รวม 386 194 50.26
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 95 13 7 115 63 8 7 78 67.83%
02_คลองหลวง 41 19 24 84 9 16 18 43 51.19%
03_ธัญบุรี 19 8 6 33 10 3 2 15 45.45%
04_หนองเสือ 21 5 5 31 5 1 2 8 25.81%
05_ลาดหลุมแก้ว 45 5 8 58 16 2 6 24 41.38%
06_ลำลูกกา 23 1 6 30 7 0 3 10 33.33%
07_สามโคก 31 1 3 35 12 1 3 16 45.71%
รวม 275 52 59 386 122 31 41 194 50.26 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก176
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)59
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)37
4Palliative Care32
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)29
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)25
7Long Term Care10
8ผู้สูงอายุ10
9ผู้พิการ8
10หลังผ่าตัด7
11มะเร็ง5
12กระดูกและข้อ3
13Traumatic2
14อื่นๆ2
15CAPD (ล้างไตฯ)2
16เด็ก1
17กายภาพบำบัด1
18COPD1

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :16-10-2018 23:27:35