อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 82 80 97.56
อำเภอ02 23 18 78.26
อำเภอ03 25 19 76.00
อำเภอ04 30 23 76.67
อำเภอ05 52 36 69.23
อำเภอ06 23 16 69.57
อำเภอ07 26 22 84.62
รวม 261 214 81.99
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 68 6 8 82 66 6 8 80 97.56%
02_คลองหลวง 14 4 5 23 9 4 5 18 78.26%
03_ธัญบุรี 16 4 5 25 13 2 4 19 76.00%
04_หนองเสือ 14 10 6 30 10 7 6 23 76.67%
05_ลาดหลุมแก้ว 43 3 6 52 28 2 6 36 69.23%
06_ลำลูกกา 14 4 5 23 10 3 3 16 69.57%
07_สามโคก 19 5 2 26 15 5 2 22 84.62%
รวม 188 36 37 261 151 29 34 214 81.99 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก161
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)46
3Palliative Care27
4ผู้พิการ8
5Long Term Care7
6หลังผ่าตัด6
7ผู้สูงอายุ5
8Traumatic4
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
10CAPD (ล้างไตฯ)2
11มะเร็ง2
12เด็ก2
13อื่นๆ2
14กระดูกและข้อ2
15STEMI1

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :14-11-2018 11:48:44