อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 80 63 78.75
อำเภอ02 22 10 45.45
อำเภอ03 23 14 60.87
อำเภอ04 30 16 53.33
อำเภอ05 52 17 32.69
อำเภอ06 23 9 39.13
อำเภอ07 27 16 59.26
รวม 257 145 56.42
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 68 6 6 80 52 6 5 63 78.75%
02_คลองหลวง 13 4 5 22 5 2 3 10 45.45%
03_ธัญบุรี 15 3 5 23 9 1 4 14 60.87%
04_หนองเสือ 14 9 7 30 5 4 7 16 53.33%
05_ลาดหลุมแก้ว 43 3 6 52 12 1 4 17 32.69%
06_ลำลูกกา 14 4 5 23 5 3 1 9 39.13%
07_สามโคก 20 5 2 27 12 3 1 16 59.26%
รวม 187 34 36 257 100 20 25 145 56.42 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก161
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)46
3Palliative Care27
4ผู้พิการ8
5Long Term Care7
6หลังผ่าตัด6
7ผู้สูงอายุ5
8Traumatic4
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
10CAPD (ล้างไตฯ)2
11มะเร็ง2
12เด็ก2
13อื่นๆ2
14กระดูกและข้อ2
15STEMI1

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 13:42:01