อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 91 85 93.41
อำเภอ02 36 10 27.78
อำเภอ03 14 9 64.29
อำเภอ04 5 4 80.00
อำเภอ05 34 27 79.41
อำเภอ06 71 58 81.69
อำเภอ07 27 26 96.30
รวม 278 219 78.78
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 62 18 11 91 57 17 11 85 93.41%
02_คลองหลวง 24 4 8 36 4 1 5 10 27.78%
03_ธัญบุรี 12 2 0 14 9 0 0 9 64.29%
04_หนองเสือ 5 0 0 5 4 0 0 4 80.00%
05_ลาดหลุมแก้ว 29 5 0 34 22 5 0 27 79.41%
06_ลำลูกกา 21 28 22 71 16 25 17 58 81.69%
07_สามโคก 19 3 5 27 19 2 5 26 96.30%
รวม 172 60 46 278 131 50 38 219 78.78 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก142
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)52
3Palliative Care15
4Long Term Care13
5วัณโรค11
6มะเร็ง11
7ผู้พิการ7
8อื่นๆ5
9ผู้สูงอายุ5
10หลังผ่าตัด5
11เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)4
12เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
13กายภาพบำบัด2
14ENT1
15CAPD (ล้างไตฯ)1
16COPD1
17เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)1
18กระดูกและข้อ1
19จิตเวช1

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 13:41:55