อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 90 57 63.33
อำเภอ02 31 1 3.23
อำเภอ03 16 2 12.50
อำเภอ04 5 0 0.00
อำเภอ05 33 4 12.12
อำเภอ06 69 43 62.32
อำเภอ07 27 7 25.93
รวม 271 114 42.07
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 64 17 9 90 38 12 7 57 63.33%
02_คลองหลวง 21 3 7 31 0 0 1 1 3.23%
03_ธัญบุรี 14 2 0 16 2 0 0 2 12.50%
04_หนองเสือ 5 0 0 5 0 0 0.00%
05_ลาดหลุมแก้ว 28 5 0 33 2 2 0 4 12.12%
06_ลำลูกกา 22 29 18 69 7 22 14 43 62.32%
07_สามโคก 18 5 4 27 5 0 2 7 25.93%
รวม 172 61 38 271 54 36 24 114 42.07 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก146
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)52
3Palliative Care15
4Long Term Care13
5วัณโรค11
6มะเร็ง11
7ผู้พิการ7
8อื่นๆ5
9ผู้สูงอายุ5
10หลังผ่าตัด5
11เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)4
12เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
13กายภาพบำบัด2
14ENT1
15CAPD (ล้างไตฯ)1
16COPD1
17เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)1
18กระดูกและข้อ1
19จิตเวช1

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :16-07-2018 14:30:41