อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 91 87 95.60
อำเภอ02 36 20 55.56
อำเภอ03 12 10 83.33
อำเภอ04 5 5 100.00
อำเภอ05 31 29 93.55
อำเภอ06 71 59 83.10
อำเภอ07 27 27 100.00
รวม 273 237 86.81
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 62 18 11 91 59 17 11 87 95.60%
02_คลองหลวง 24 4 8 36 10 3 7 20 55.56%
03_ธัญบุรี 11 1 0 12 9 1 0 10 83.33%
04_หนองเสือ 5 0 0 5 5 0 0 5 100.00%
05_ลาดหลุมแก้ว 26 5 0 31 24 5 0 29 93.55%
06_ลำลูกกา 21 28 22 71 16 25 18 59 83.10%
07_สามโคก 20 3 4 27 20 3 4 27 100.00%
รวม 169 59 45 273 143 54 40 237 86.81 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก138
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)52
3Palliative Care14
4Long Term Care13
5วัณโรค11
6มะเร็ง11
7ผู้พิการ7
8อื่นๆ5
9ผู้สูงอายุ5
10หลังผ่าตัด5
11เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)4
12เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
13กายภาพบำบัด2
14ENT1
15CAPD (ล้างไตฯ)1
16COPD1
17เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)1
18กระดูกและข้อ1
19จิตเวช1

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :16-02-2019 10:07:30