อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 94 64 68.09
อำเภอ02 28 0 0.00
อำเภอ03 25 6 24.00
อำเภอ04 6 0 0.00
อำเภอ05 35 17 48.57
อำเภอ06 45 22 48.89
อำเภอ07 34 6 17.65
รวม 267 115 43.07
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 66 10 18 94 45 7 12 64 68.09%
02_คลองหลวง 25 1 2 28 0 0 0.00%
03_ธัญบุรี 12 9 4 25 5 1 0 6 24.00%
04_หนองเสือ 5 0 1 6 0 0 0.00%
05_ลาดหลุมแก้ว 29 4 2 35 12 3 2 17 48.57%
06_ลำลูกกา 16 14 15 45 5 8 9 22 48.89%
07_สามโคก 30 0 4 34 6 0 0 6 17.65%
รวม 183 38 46 267 73 19 23 115 43.07 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก172
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)54
3Palliative Care16
4Long Term Care13
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)5
6อื่นๆ4
7ผู้สูงอายุ4
8ENT2
9Traumatic2
10หลังผ่าตัด2
11มะเร็ง2
12เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)2
13เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)2
14กระดูกและข้อ2
15CKD1
16เด็ก1
17วัณโรค1
18โรคติดต่อ1
19CAPD (ล้างไตฯ)1
20COPD1
21กายภาพบำบัด1

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :20-06-2018 01:40:07