อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 93 89 95.70
อำเภอ02 33 20 60.61
อำเภอ03 22 16 72.73
อำเภอ04 5 4 80.00
อำเภอ05 36 28 77.78
อำเภอ06 44 32 72.73
อำเภอ07 29 26 89.66
รวม 262 215 82.06
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 66 11 16 93 62 11 16 89 95.70%
02_คลองหลวง 27 3 3 33 14 3 3 20 60.61%
03_ธัญบุรี 12 8 2 22 9 6 1 16 72.73%
04_หนองเสือ 4 0 1 5 3 0 1 4 80.00%
05_ลาดหลุมแก้ว 30 4 2 36 23 3 2 28 77.78%
06_ลำลูกกา 16 13 15 44 10 11 11 32 72.73%
07_สามโคก 25 0 4 29 24 0 2 26 89.66%
รวม 180 39 43 262 145 34 36 215 82.06 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก163
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)53
3Palliative Care16
4Long Term Care12
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)5
6อื่นๆ4
7ผู้สูงอายุ3
8ENT2
9หลังผ่าตัด2
10มะเร็ง2
11เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)2
12กระดูกและข้อ2
13Traumatic1
14เด็ก1
15วัณโรค1
16โรคติดต่อ1
17CAPD (ล้างไตฯ)1
18COPD1
19กายภาพบำบัด1
20เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)1

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :20-01-2019 07:30:31