อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 92 89 96.74
อำเภอ02 33 1 3.03
อำเภอ03 24 9 37.50
อำเภอ04 5 3 60.00
อำเภอ05 36 27 75.00
อำเภอ06 44 26 59.09
อำเภอ07 31 21 67.74
รวม 265 176 66.42
แยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองปทุมธานี 65 11 16 92 63 10 16 89 96.74%
02_คลองหลวง 27 3 3 33 0 0 1 1 3.03%
03_ธัญบุรี 12 10 2 24 7 2 0 9 37.50%
04_หนองเสือ 4 0 1 5 2 0 1 3 60.00%
05_ลาดหลุมแก้ว 30 4 2 36 22 3 2 27 75.00%
06_ลำลูกกา 16 13 15 44 6 11 9 26 59.09%
07_สามโคก 27 0 4 31 19 0 2 21 67.74%
รวม 181 41 43 265 119 26 31 176 66.42 %

การจัด 100 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดปทุมธานี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก164
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)53
3Palliative Care16
4Long Term Care12
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)5
6อื่นๆ4
7ผู้สูงอายุ4
8ENT2
9หลังผ่าตัด2
10มะเร็ง2
11เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)2
12กระดูกและข้อ2
13CKD1
14Traumatic1
15เด็ก1
16วัณโรค1
17โรคติดต่อ1
18CAPD (ล้างไตฯ)1
19COPD1
20กายภาพบำบัด1
21เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)1

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :18-08-2018 12:22:13