ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCปทุมธานี

ระหว่าง กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 286 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 278 97.20 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 1 0.35 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 1 0.35 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 6 2.10 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 57 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 55 96.49 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 1 1.75 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 1.75 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 66 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 61 92.42 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 2 3.03 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 3 4.55 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :12-12-2018 21:53:28